Chào mừng bạn đến với website THCS Minh Đức
Thứ năm, 17/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 148

Bộ GD&ĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ GD&ĐT chính thức công bố chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

 Link chương trình: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-bo.aspx?ItemID=5755

1. Chương trinh giáo dục tổng thể 1_ct_tong_the_179202019.pdf

2. Chương trình Ngữ văn: 2_ctngu_van_179202019.pdf

3. Chương trình Toán: 3_cttoan_179202019.pdf

4. Chương trình GDCD: 4_ctgiao_duc_cong_dan_179202019.pdf

5. Chương trình Tự Nhiên và Xã Hội: 5_cttu_nhien_va_xa_hoi_179202019.pdf

6. Chương trình Lịch Sử và Địa Lý THCS: 7_ctlich_su_va_dia_li_thcs_179202019.pdf

7. Chương trình Lịch Sử: 8_ct_lich_su_179202019.pdf

8. Chương trình Địa Lý: 9_ctdia_li_179202019.pdf

9. Chương trình Khoa học: 10_ctkhoa_hoc_179202019.pdf

10. Chương trình KHTN: 11_ctkhoa_hoc_tu_nhien_179202019.pdf

11. Chương trình Vật lý:12_ctvat_li_179202019.pdf

12. Chương trình Hóa học:13_cthoa_hoc_179202019.pdf

13. Chương trình Sinh học:14_ctsinh_hoc_179202019.pdf

14. Chương trình Công Nghệ:15_ctcong_nghe_179202019.pdf

15. Chương trình Tin học:16_cttin_hoc_179202019.pdf

16. Chương trình Âm nhạc:17_ctam_nhac_179202019.pdf

17. Chương trình Mỹ Thuật:18_ctmi_thuat_179202019.pdf

18. Chương trình Giáo dục thể chất:19_ctgiao_duc_the_chat_179202019.pdf

19. Chương trình Hoạt động trải nghiệm20_cthoat_dong_trai_nghiem_179202019.pdf

20.Chương trình Tiếng Anh 3_12:22_cttieng_anh_312_179202019.pdf

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88